Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 
 
 


HOTĂRÂREA NR. 96/2007
privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate NR. IN 3508/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru adminstrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională precum şi referatul Comisiei pentru administraţie locală, juridică., ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv procesul verbal încheiat la data de 16 martie 2007 cu ocazia dezbaterii publice organizate la cererea Asociaţiei pentru o Nouă Perspectivă Socială şi Economică în Comunitate;

Având în vedere rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV);

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului municipiului Sfântu Gheorghe, asocierea municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru fondator, cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Judeţul Covasna, Oraşul Covasna, comunele Aita Mare, Arcuş, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Mereni, Micfalău, Moacşa, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Turia, Valea Crişului, Vâlcele, Vârghiş, Zagon, Zăbala, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).

Art. 2. – (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

(2) Asociaţia are ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, precum şi al furnizării în comun, în condiţiile legii, a unor servicii publice, altele decât cele care intră sub incidenţa Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

Art. 3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, arătate la art. 1.

(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

Art. 4. – (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) de mai sus se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliului judeţean, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

(3) Statutul asociaţiei va fi amendat în funcţie de modificările legislative intervenite în domeniul asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.

Art. 5. – Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Art. 6. – (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu echivalentul în lei la data depunerii la bancă a sumei de 1.000 EURO, care se suportă din bugetul local.

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, reprezentând echivalentul în lei a 6.000 EURO, la cursul oficial al BNR din ziua plăţii.

Art. 7. – Se desemnează primarul municipiului, dl. Albert Álmos în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).

Art. 8. – Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2.

Art. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  persoana desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                             SECRETAR
                                                                            Kulcsár Tünde

 

 

(ABROGATĂ PRIN HCL. 191/2007; RETRAGERE PRIN HCL 176/2014)

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină