Joi, 9. aprilie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  353/2017

privind modificarea H.C.L. nr. 87/2017 privind comercializarea produselor
 şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.861/2017 al Compartimentului pentru autorizarea activităţilor economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
Având în vedere prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea art. 18 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe şi va avea următorul cuprins:
“Art. 18. - Orarul de funcţionare al teraselor amplasate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe situate în zonele rezidenţiale va fi până la ora 2200.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului pentru Autorizarea Activităţilor Economice, Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construcţii şi Desfiinţare, Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 octombrie 2017.

                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                 Székely Kincsö                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină