Marţi, 2. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  352/2017

privind modificarea H.C.L nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare

al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56.793/2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere adresele nr. 56.147/10.10.2017 și nr. 56788/11.10.2017 ale Administratorului SEPSIIPAR SRL;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi c, alin. (4) lit. d şi e, şi alin. (5) lit. a şi b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”, aprobat prin HCL 194/2017, după cum urmează:
I. Punctul. 2 al Capitolului II din Regulamentul de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”, aprobat prin HCL 194/2017, va avea următorul cuprins:
“2. Informații/documente care trebuie furnizate de către investitor:
A. Informații/documente care trebuie furnizate de către investitor la depunerea Scrisorii de intenție:
a. Scrisoare de intenție care să arate: activitățile ce urmează a se desfășura pe terenul care va face obiectul contractului de concesiune, sau închiriere, după caz, cuantumul minim al investiției la care se angajează investitorul și numărul minim de locuri de muncă pe care intenționează să le creeze;
b. Declarație pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la „cerințe de calificare” și că nu are datorie către bugetul de stat, bugetul local; nu are Cazier judiciar sau fiscal, și dispune de fonduri pentru realizarea investiției
c. Organigrama companiei; (inclusă în planul de afaceri)
d. Copie de pe ultimul bilanț contabil anual depus la organul fiscal teritorial, cu dovada depunerii;
e. Furnizare de informatii extinse (extras din baza de date online al ONRC)
f.  Un Plan de Afaceri din care să reiasă viabilitatea afacerii pe care urmează să o deruleze în parc;
g. Istoricul litigiilor;
B. Informații/documente care trebuie furnizate de către investitor la depunerea Documentației de participare la Licitație:
a. Certificat Constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului;
b. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de șomaj, bugetul Fondul național unic de sănătate și alte bugete;
c. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local;
d. Certificat de cazier fiscal;
e. Acte doveditoare privind resursele financiare de care dispune pentru finanțarea investiției (bunuri lichide, facilități de creditare ș.a.);
f.  Act cu împuternicire legală care să autorizeze să semneze în numele investitorului toată documentația, dacă persoana nu este Administratorul Societății.”
II. - Litera d a punctului 3 din Capitolul II va avea următorul cuprins:
„d) Investitorul să contracteze cel puțin 3 angajați pentru fiecare 1.000 mp”.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv SEPSIIPAR S.R.L.

Sfântu Gheorghe, la 26 octombrie 2017.

                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                  Székely Kincsö                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină