Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTARÂREA NR. 95/2007
privind delegarea gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în favoarea S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere cererea S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe nr. IN 1252/2007;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. EC 751/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;

Avînd în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind serviciilor de transport public local;

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 6 Legea nr. 52/2007 privind transparenţa decizională în administraţia pulică locală;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin (3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă concesionarea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a mijloacelor de transport şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, proprietate privată a municipiulu Sfântu Gheorghe, în favoarea S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.

ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. – Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea contractului de concesiune.

ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 11/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la activitatea de transport în comun.

ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe, Biroul Buget-Contabilitate şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                     SECRETAR                                                                                                            Kulcsár Tünde 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină