Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  330/2017

pentru modificarea HCL 370/2016 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație

pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se

va valorifica persoanelor fizice și a valorii lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.307/2017 al Compartimentului păduri, pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgo, cu modificările şi completările ulterioare;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2016, elaborat de Ocolul Silvic Hatod S.R.L., conform Amenajamentului silvic;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea alineatului (2) al articolului 2 din HCL 370/2016 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice și a valorii lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2017, după cum urmează:
„Alin (2). - Transportul materialului lemnos necesar pentru nevoile proprii serviciilor și instituțiilor publice din subordinea autorității administrației publice locale Sfântu Gheorghe de la rampă la punctul de destinație, se va asigura cu autovehiculele aparținând Direcției de gospodărire a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în cazul în care materialul lemnos exploatat depășește capacitatea direcției de specialitate, transportul va fi efectuat prin firme autorizate, contractate în condițiile legii”.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 28 septembrie 2017.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                        Pârvan Rodica                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină