Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  327/2017

privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ

Berde Áron din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.443/2017 al Compartimentului proiecte, programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere HCL nr. 291/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron din Municipiul Sfântu Gheorghe”;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă proiectul „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron din Municipiul Sfântu Gheorghe”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B.
ART. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron din Municipiul Sfântu Gheorghe”, în cuantum de 3.291.806,43 lei (inclusiv TVA).
ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Sfântu Gheorghe a 65.836,13 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.291.806,43 lei.
ART. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron din Municipiul Sfântu Gheorghe”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-na Viceprimar Sztakics –Judit, respectiv Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 septembrie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                       Pârvan Rodica                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină