Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTARÂREA NR. 93/2007
privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului
şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN  3482/2007 al Compartimentului Păşuni, Păduri din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În baza prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeile prevederilor 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Suprafaţa de 495 ha păşune existentă pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, aflată în administrarea Consiliului Local Municipal se compune din următoarele trupuri de păşune:

-                       total suprafaţă                       ha din care păşunabilă           ha;

- Galickás         “           “                       54,0 ha  “                     “         43,1 ha;

- Dugásmezö

  képe              “           “                     107,0 ha “                      “         96,3 ha;

- Páll patak       “           “                       19,7 ha “                      “         17,9 ha;

- Lóré, Bătrâna,                                   

  Nádas           “           “                        200 ha “                      “          160 ha

- Bíroné kertje “           “                       42,3 ha “                     “         40,2 ha

- Coşeni           “           “                       17,0 ha “                     “         17,0 ha

- Chilieni           “           “                       75,0 ha “                     “         75,0 ha

TOTAL:                      495 ha”             “       449,5 ha

            ART. 2. - Se stabilesc următoarele taxe de păşunat pe anul 2007, pe specii de animale:

a)     Bovine şi cabaline adulte                                                     20,00 RON

b)     Bovine şi cabaline între 1-3 ani                                            17,00 RON

c)     Pentru bovine şi cabaline sub 1 an                           10,00 RON

d)     Ovine si caprine                                                                   8,00 RON

ART. 3. – (1) Pentru trupurile de păşune pe care turmele de ovine şi cirezile de bovine sunt ţinute la stână permanent, taxa de păşunat va fi sub formă de chirie.

            (2) Identificarea trupurilor de păşune, precum şi nivelul chiriei/ha sunt cuprinse în tabelul anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

(3) Pentru trupurile identificate în anexă, responsabilii de turme şi cirezi vor depune cu titlu de garanţie, în contul pentru activitatea autofinanţată (nr.RO43TREZ2565004XXX000099) suma de 1.500 RON pentru fiecare trup în parte.

(4) Garanţiile se vor restitui la sfârşitul sezonului de păşunat, în cazul în care nu vor fi reclamaţii din partea:

·       deţinătorilor de animale;

·       Primăriei municipiului Sfântu  Gheorghe;

·       Proprietarilor de terenuri;

(5) În cazul în care pentru trupurile de păşune sus menţionate se vor prezenta doi ofertanţi localnici, pentru trupul respectiv se va organiza licitaţie deschisă.

(6) Ocuparea de către chiriaşi a terenurilor prevăzute la art. 1, se va face în cel mult 24 de ore, fără stagnarea prealabilă pe alte trupuri de păşune.

            (7) Taxele de păşunat, pe anul 2007 se reduc cu 50% pentru suprafeţele de păşune de 17 ha aferente satelor Chilieni şi Coşeni.

            (8) Din păşunea zonei Őrkő se va delimita şi pune la dispoziţia proprietarilor de cai din zona Őrkő o suprafaţă corespunzătoare procentual cu raportul dintre numărul total de animale înregistrate la Registrul Agricol, pentru care s-au achitat taxele de păşunat şi, numărul total de cai înregistraţi în Registrul Agricol, pentru care proprietarii lor din zona Őrkő au achitat taxele de păşunat. Pentru păşunea din zona Őrkő cireada ce se va forma în str. Borviz.

            ART. 4. - Se stabileşte ca perioadă de păşunat 24 aprilie – 30 noiembrie 2007. Păşunatul în afara acestei perioade este interzis.

            ART. 5. – (1) Fiecare crescător de animale este obligat să încheie contracte de păşunat şi  să achite taxa de păşunat la caseria Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe până la data de 30 iunie 2007, pentru fiecare zi întârziere se calculează penalizări de întârziere în condiţiile legislaţiei în materie.

            (2) Compartimentul Păşuni, Păduri va încheia contractele de păşunat pe anul în curs pentru animalele şi speciile admise pe păşune potrivit art. 2 din prezenta hotărâre.

            ART. 6. - Primarul va emite autorizaţii pentru scoaterea pe păşune a animalelor numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)     animalele pentru care se solicită autorizaţie de păşunat să fie înregistrate la Registrul Agricol, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 1/1992 privind Registrul Agricol cu modificările şi completările ulterioare;

b)     să prezinte certificatul sanitar – veterinar emis de către organele competente;

c)     să facă dovada achitării taxelor de păşunat pentru animalele achiziţionate după data de 30 iunie 2007 şi scoase pe păşune, caz în care, taxa va fi achitată înainte de scoaterea animalelor la păşunat;

d)     sunt stabilite traseele pentru circulaţia turmelor;

ART. 7. – (1) Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme organizate. Ciurda de bovine se stabileşte la un efectiv de minim 100 capete.

            (2) Pentru efectivele de bovine aflate sub control oficial constituite ca nuclee de elită şi verificate ca atare de ORSA se pot accepta, în mod excepţional, cirezi mai mici de 100 capete.

            (3) În cazul taurinelor cireada se formează zilnic în locuri stabilite la fiecare ieşire din oraş, deţinătorii fiind obligaţi să conducă animalele până la acel loc.

            (4) Se interzice păşunatul individual sau în grupuri răzleţe, cu paznici ocazionali pentru ciurda de cai al proprietarilor din zona Őrkö, efectivul minim este de 25 animale, care va fi supravegheată prin grija asociaţiei “AMENKHA”.

            ART. 8. - Persoanele însărcinate cu organizarea păşunatului pe pajiştile aflate în administrarea Consiliului Local:

·       stabilesc programul de păşunat pentru fiecare trup de păşune şi urmăresc respectarea lui de către responsabilii de cirezi şi turme;

·       asigură paza păşunilor, a mijloacelor fixe, a vegetaţiei forestiere de pe acestea;

·       stabilesc locul de amplasare a stânelor şi a celorlalte dotări pastorale;

·       organizează efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor de către deţinători ale căror animale au fost primite la păşunat;

·       asigură amenajarea şi întreţinerea păşunilor, podeţelor, fântânilor şi jgheaburilor de adăpare, a altor construcţii pastorale, precum şi a drumurilor de acces pe păşune;

·       efectuează controale cu privire la modul în care responsabilii de ciurde şi turme îşi îndeplinesc obligaţiile;

·       asigură încheierea contractelor de păşunat cu beneficiarii.

ART. 9. – (1) Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor beneficiarilor de păşuni le revin următoarele obligaţii:

a)     execută contribuţia în muncă, în funcţie de specia animalelor primite la păşunat, astfel:

·       pentru 1 cap bovină şi cabalină mare                       3 zile lucru/an

·       pentru 1 cap tineret bovin                                        2 zile lucru/an

·       pentru 1 cap ovine, caprine                         0,25 zile lucru/an.

(2) În cazuri justificate, la propunerea Comisiei de păşunat şi cu aprobarea domnului Primar, se va putea achita contravaloarea lucrării la tariful de 15 lei/ziua de muncă.

b)     executarea pe întreaga suprafaţă de păşune a următoarelor lucrări:

·       extirparea buruienilor, defrişarea lăstarilor şi arbuştilor;

·       împrăştierea muşuroaielor proaspete şi cele înţepenite;

·       înlăturarea pietrelor.

c)     folosirea numai a drumurilor stabilite, fiind interzisă trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de transport care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.

            ART. 10. - Responsabilii de ciurde şi turme au următoarele obligaţii:

a)     să primească în ciurda de bovine numai efectivele stabilite prin dispoziţia

primarului şi cu dovada achitării taxelor de păşunat şi a taxelor stabilite pentru operaţiunile sanitar-veterinare;

b)     respectarea întocmai a programului de păşunat;

c)     să respecte limitele trupului de păşune repartizat, să asigure protecţia parcelelor

învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor repartizate pentru păşunat;

d)     să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;

e)     să respecte traseele de circulaţie a turmelor şi cirezilor;

f)       să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor

sanitar-veterinare;

            g)  să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la păşunat în grija lui;

h)     să ocupe terenul care este dat în chirie în cel mult 12 ore, fără ocuparea prealabilă a altor terenuri din alte trupe de păşune.

            ART. 11. - Sancţiuni.

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri atrage după sine măsuri administrative civile sau contravenţionale după caz.

(2) Sancţiunile administrative sunt:

·       retragerea repartizării păşunii şi a autorizaţiei de păşunat;

·       încetarea de drept a contractului de păşunat;

·       interzicerea participării în anul viitor la activitatea de păşunat;

(3) Păşunatul fără drept se sancţionează cu amendă contravenţională conform Legii nr. 72/2002, a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Păşunatul fără drept reprezintă:

a)     păşunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la registrul agricol;

b)     păşunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea

altui teren decât cel dat în chirie.

c)     păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxe de păşunat;

d)     păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitare care să ateste starea de sănătate a acestora;

e)     păşunatul în perioada interzisă.

(5) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. Nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe-republicată..

(6) La amenzile contravenţionale se poate adăuga şi valoarea despăgubirilor ce le revin proprietarilor de terenuri, culturi şi amenajări, corespunzător pagubelor provocate. Despăgubirile se vor reţine din garanţiile depuse.

            (7) Taxele stabilite prin prezenta hotărâre se vor încasa de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi vor fi folosite ca venituri extrabugetare în vederea administrării păşunilor.

            Art. 12. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păşuni - Păduri, paznicii de păşune şi persoanele împuternicite prin dispoziţie de Primar.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ

Bajcsi Tiberiu                                                   SECRETAR

                                                                  Kulcsár Tünde               


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină