Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  307/2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.900/2017 al Biroul pentru învăţământ, cultură, informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1245/06.09.2017 a Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 48620/2017;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 194/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroul pentru Învăţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi conducerea Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 septembrie 2017.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                           Pârvan Rodica                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină