Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  304/2017

privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul

municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Mai nr. 32Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.771/2017 al Direcției finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Sesizarea nr. PL 1095/06.03.2017 înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 12.274/07.03.2017 a Compartimentului disciplină în contrucții din cadrul Poliției Locale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza H.C.L. 355/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe și a satelor aparținătoare Chilieni și Coșeni, respectiv H.C.L. nr. 347/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c din legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE


ART. 1. – Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2018 de către D-na Butt-Pajorin Katalin, Cod de Înregistrare Fiscală 9000000627060, având domiciliul în ____________________________________, după imobilul cu destinația clădire, situată în municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Mai, nr. 32.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 septembrie 2017.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                  Pârvan Rodica                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină