Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

   HOTĂRÂREA NR. 92/2007
privind modificarea tarifelor la activitatea de taximetrie aprobate prin H.C.L. nr. 146/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 746/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere H.C.L. nr. 146/2003 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobate prin Ordinul nr. 275/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂREŞTE

 

ART. 1. -  Se aprobă modificarea tarifelor la activitatea de taximetrie, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin H.C.L. nr. 146/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

“Art. 16 – (1) Pentru combaterea concurenţei neloiale între executanţii activităţii de transport persoane în regim de taxi, prin practicarea unor tarife sub costuri, precum şi pentru protecţia beneficiarilor acestor servicii, se stabileşte – cu consultarea asociaţiei profesionale reprezentative existente:

tariful minim 1,00 lei/km

tariful maxim 2,00 lei/km

limite între care fiecare operator sau taximetrist independent poate opera liber”.

ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice şi Compartimentul de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
  Bajcsi Tiberiu                                                           SECRETAR
                                                                            Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină