Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  318/2017

privind aprobarea Programului Multianual privind Creșterea Calității
Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.502/2017 al Arhitectului șef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 40945/2017 al Comisiei Tehnice pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 153/2011 privind creșterea calității structural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 16, respectiv alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului Multianual pentru Creșterea Calității Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Programului Multianual pentru Creșterea Calității Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 septembrie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                          Pârvan Rodica                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină