Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  300/2017

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
al municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.015/2017 al Compartimentului Protecție Civilă, SSM, Informații Clasificate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 13 lit. d şi e, art. 14 lit. b şi i, din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 6 lit. c din O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor;
În conformitate cu art. 2 alin. (1) din O.M.A.I nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 88/2008, aprobată prin Legea nr. 363/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform organigramei și statului de funcții, anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 3. - Nominalizarea personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se va face prin dispoziţia primarului cu respectarea prevederilor H.G. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 190/2005 privind înfiinţarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Protecție Civilă, SSM, Informații Clasificate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                        Pârvan Rodica                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină