Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTARÂREA NR. 91/2007
privind scutirea de la plata impozitului pe clădire a imobilelor din blocul nr. 12,
sc. D de pe Al. Muzelor, afectat de incediu

 

            Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. DF 7647/28.05.2007 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administrţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al  municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. (c) şi al art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


  HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire a persoanelor fizice proprietari ai apartamentelor din blocul de locuinţe nr. 12, sc. D de pe Al. Muzelor, din municipiul Sfântu Gheorghe, afectat de incendiul din data de 13.03.2006, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune cererea formulată în acest sens, până la data finalizării lucrărilor de consolidare a apartamentelor, având în vedere imposibilitatea folosirii imobilului conform destinaţiei de locuinţă de domiciliu.

ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la  31 mai 2007

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
    Bajcsi Tiberiu                                             SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină