Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  296/2017

privind aprobarea prelugirii Contractului de parteneriat nr. 64742/2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe,

Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în

vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.748/2017 al Biroul pentru Învăţământ, cultură, informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 2259/11.09.2017 a Școlii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 49920/13.09.2017, prin care solicită sprijin pentru realizarea parteneriatului în vederea realizării Programului „Școală după școală”;
Având în vedere cererea a Fundației Creștină „Diakonia” înregistrată sub nr. 50747/15.09.2017 la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, prin care solicită sprijin pentru realizarea parteneriatului în vederea realizării Programului „Școală după școală”;
Având în vedere prevederile Capitolul III., punctul 3.2. Contractul de parteneriat nr. 64742/31.10.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”, aprobat prin H.C.L. nr. 272/2016 cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. - Se aprobă prelungirea Contractului de parteneriat nr. 64742/31.10.2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”, potrivit clauzelor cuprinse în actul adițional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, Direcția Economică și Biroul pentru Învățământ și Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 septembrie 2017.

                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                   Pârvan Rodica                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină