Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  293/2017

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii „Creşterea

calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc, structura Grădinița

cu program prelungit Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50 372 /14.09.2017 al Compartimentului de dezvoltare , investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc, structura Grădinița cu program prelungit Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico – economici:
Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,5172 lei
    Valoare  (fără TVA )    Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
1749,82 387,37 2082,28 460,97

din care C+M
    Valoare  (fără TVA )    Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro  Mii lei Mii euro
922,96 204,32 1098,32 243,14

ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura Grădinița cu program prelungit Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe” constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 septembrie 2017.
   
                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                  Pârvan Rodica                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină