Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  286/2017

privind încheierea unui contract de închiriere cu Telekom
Romania Communications S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.781/2017 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L nr. 252/2017 privind exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Sfântu Gheorghe pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 2, fosta clădire “Romtelecom”;
Având în vedere Contractul de Vânzare – Cumpărare autentificat cu nr. 1446/21.09.2017, de notar public Ioana Valmar, cu sediul în municipiul București, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Telekom Romania Communications S.A., cu sediul în municipiul București;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui Contract de închiriere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Telekom Romania Communications S.A., cu sediul în Municipiul București, având ca obiect spaţii necesare găzduirii şi exploatării echipamentelor necesare furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în imobilul situat în str. Oltului nr. 2.
ART. 2. - (1) Se aprobă proiectul Contractului de închiriere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea contractului se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András.
ART. 3. – Cu executarea prevederile prezentei hotărârei se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 septembrie 2017.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                             Pârvan Rodica                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină