Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  282/2017

pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei

tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe,

judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.879/2017 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 206/08.09.2017, respectiv 49 953/13.09.2017 a INTO S.R.L din localitatea Târgu Frumos, judeţul Iaşi, în calitate de executant al lucrărilor de proiectare pentru investiţia mai sus menţionată;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general defalcat pe lucrări eligibile de la bugetul de stat/lucrări eligibile de la buget local, aprobat prin HCL nr. 199/2010, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Finanţare Valoare totală cu TVA din care C+M cu TVA
De la bugetul de stat 5 525 937,14 5 169 561,60
De la bugetul local 1 236 128,12 868 104,79
Total    6 762 065,26 6 176 027

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 121/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, la 15 septembrie 2017.

 
                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                  Pârvan Rodica                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină