Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  279/2017

privind aprobarea aderării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European

Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA)Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;   
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46.167/2017 al Serviciului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Raportul de control inspecţie pentru verificarea autorităţilor publice locale nr. 36938/2017 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - Direcţia Generală Control – Inspecţia Teritorială Braşov;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 9 alin. (21) şi alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. (f) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă aplicarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European Energy Award – Comunitate sustenabilă, lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAFEE) în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi Biroul Contribuţiei Elveţiene la Bucureşti.
ART. 2. – Se aprobă aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Romania Green Building Council – organizaţia constituită la nivel naţional pentru a implementa instrumentele Premiului European pentru Energie (ROEEA).
ART. 3. - Se aprobă accesarea finanţării prin Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile pentru întocmirea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă, inclusiv pentru îmbunătăţirea managementului energiei durabile prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie, cu participarea unei cote de cofinanţare din partea Municipiului Sfântu Gheorghe de 15% din valoarea totală a proiectului finanţat, reprezentând un cuntum estimat de 18.900 lei fără TVA.
ART. 4. - Se aprobă achitarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a cotizaţiei de membru de 6000 lei/an aferentă anului 2017, stabilită de Asociaţia Romania Green Building, sumă ce va fi rambursată prin proiectul SEAF, componenta „Abordarea integrată a Premiului European pentru Energie”, în proporţie 50% (dar nu mai mult de 1500 CHF).
ART. 5. - Echipa de lucru din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe care va asigura derularea Programului de Comunitate Sustenabilă, va fi desemnată  prin dispoziţia primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Biroul Proiecte şi Directia Tehnică, Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 31 august 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                               Toth-Birtan Csaba                                                                              Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                    Morar Edith 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină