Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 90/2007
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale
pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008

 

            Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. DF 5195/16.04.2007 al Direcţiei Finanţelor Publice Municipale;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea doemniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 282 privind taxele speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

            Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. -  Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2008”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.

            ART. 3. - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia.

            ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţiei Finanţelor Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Serviciului economic studii şi programe, Compartimentului relaţii cu publicul, informaţii, registratură şi a Direcţiei comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ
            Bajcsi Tiberiu                                   SECRETAR
                                                                 Kulcsár Tünde


Anexa la HCL 90/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină