Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  276/2017

privind recalcularea chiriilor aferente locuinţelor ANL din Municipiul Sfântu Gheorghe,

începând din data de 01.09.2017Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46.121/2017 al Direcţiei Patrimoniu - Biroul Locativ, Relaţii, Contracte Aministrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 30 din 05.04.2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi modificările aduse prin  Hotărârea nr. 304 din 05.05.2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
Având în vedere Ordinul Ministerulului Dezvoltării Regionale Administrației Publice şi Fondurilor Europene nr. 3776/2017, conform căruia a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1600,20 lei pe metru pătrat inclusiv TVA;
Având în vedere H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 1077/2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;
Având în vedere art. 20 alin. 2 lit b, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu grad de handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă nivelul chiriilor recalculate, începând din data de 01.09.2017 pentru titularii contractelor de închiriere ale apartamentelor din blocurile de locuinţe situate pe străzile: B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 73, sc. A, B, C, B-dul Gen.Grigore Bălan nr. 75, sc. A, B, C, str. Fabricii nr. 63, sc. A, B, C, str. Stadionului nr. 16,18,20 , str. Nuferilor nr.14,16, str. Lalelei nr. 1, str. Lalelei nr. 3, sc. A, B, C construite prin fondurile ANL, potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Se recalculează cuantumul chiriilor în raport cu veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, dovedite prin documentele depuse, în acet sens.
(2) Se stabileşte cota de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, pentru cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente, precum şi reparaţii capitale şi administrare, destinată administratorului, municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Se stabileşte cota autorităţii publice de 0,5% aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorului locuinţelor, respectiv municipiului Sfântu     Gheorghe, care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 ani.   
(4) Se recalculează cuantumul chiriilor pentru locuinţele A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, în raport de: aria construită desfăşurată a locuinţelor, valoarea de înlocuire pe metru pătrat în vigoare la data stabilirii chiriei, de recuperarea investiţiei  (amortizare pe 40 ani), coeficientul de ponderare de 0,8 în funcţie de rangul localităţii, coeficientul de corecţie de 0,9 în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, rata inflaţiei de 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior precum şi în funcţie de venituri nete pe membru de familie raportat la salariul net de 1.065 lei/lună rezultat din salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin Hotărâre de Guvern aplicând în funcţie de acest raport coeficienţi de 0,8, 0,9 sau 1,00 pentru titularii contractelor de închiriere.
(5) În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la articolul 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare , chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege, respectiv maxim 10 %, 20% şi 30% din venitul net lunar pe membru de familie raportat la venitul net aferent venitului brut lunar pe ţară garantat prin Hotarâre de Guvern, specificat în fişa de calcul . 
(6) Cuantumul chiriei pentru contractele existente se modifică prin acte adiţionale şi fişele de calcul personalizate în funcţie de situaţia familiei şi fiecare locuinţă, şi se va actualiza anual în funcţie de rata anuală a inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior.  
ART. 3. - (1) Persoanele cu handicap grav sunt scutite de la plata chiriei pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţe situate în imobilele ANL şi care sunt în folosinţa acestor persoane, în baza cererii depusă de solicitant şi a certificatului de încadrare în grad de handicap.
(2) Beneficiază de prevederile aliniatului 1 din art. 3 şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap accentuat.
(3) Scutirea de la plata chiriei se aplică pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap al persoanei în cauză.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu – Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Aministrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 august 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                   Toth-Birtan Csaba                                                                           Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                    Morar EdithAnexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină