Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  273/2017

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Centrul de

Artă din Transilvania în vederea realizării expoziţiilor de artă plastică şi cataloagelor aferenteConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.867/2017 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociaţiei Centrul de Artă din Transilvania înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 45.7841/22.08.2017;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Centrul de Artă din Transilvania, în vederea realizării expoziţiilor de artă plastică şi cataloagelor aferente.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Centrul de Arte Plastice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 august 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                 Toth-Birtan Csaba                                                                           Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                   Morar Edith

Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină