Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  268/2017

privind stoparea ajutorului de minimis aprobat în baza H.C.L. nr. 309/2014
pentru BERTIS S.R.L.Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.121/2017 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Ca urmare a Declarațiilor fiscale nr. 35.550/26.06.2017 depuse pentru scoaterea din evidență de BERTIS S.R.L. la Direcția Finanțe Publice Municipale, a înstrăinării imobilelor cu destinația atelier de prelucrare a cărnii și depozit alimentar, centru logistic, rampă de încărcare – descărcare și depozit din metal, din str. Ozunului nr. 6 și conform Hotărârii de divizare autentificată nr. 4693/03.09.2016;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 456 alin. (2), lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiul Sfântu Gheorghe aprobată prin H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


 HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă stoparea ajutorului de minimis aprobat prin H.C.L. nr. 309/2014 pentru BERTIS S.R.L. pe perioada 01.11.2014 – 31.10.2017 sub forma facilităţii fiscale constând în reducerea impozitului pe clădire, în cotă de 20%, începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a înstrăinării imobilelor cu destinația atelier de prelucrare a cărnii și depozit alimentar, centru logistic, rampă de încărcare – descărcare și depozit din metal, din str. Ozunului nr. 6, conform Hotărârii de divizare autentificată sub nr. 4693/03.09.2016. 
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 august 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                               Toth-Birtan Csaba                                                                            Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                    Morar Edith

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină