Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  267/2017

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale

a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 august 2017Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. PL 2396/2017 al Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 45.574/2016 a viceprimarului municipiului, dl Toth-Birtan Csaba;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 46.927 conexat cu nr. 42.383 şi nr. 37430/2017, pentru funcţiile publice din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 78/2017 privind rectificarea Ordinului nr. 73/2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Covasna pentru anul 2017;
Potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) lit. a şi c din Legea nr. 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 august 2017, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Tehnic, Economic, Administrativ, Secretariat din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 august 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                  Toth-Birtan Csaba                                                                          Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                    Morar Edith


Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină