Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR.  4/2009
      
privind modificarea  şi completarea H.C.L. nr. 287/2008 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în zona Őrkő pentru realizarea investiţiei “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3074/2009 al Oficiului Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1.237/2008 privind aprobarea Programului-pilot “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

   ART. 1. – (1) Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 287/2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în zona Őrkő pentru realizarea investiţiei “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”, după cum urmează:
I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
   “Art. 2. - Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor cu nr. top.nou 2192/2/1/2/2/1 în suprafaţă de 1736 mp şi nr. top. nou 2192/2/1/2/2/2 în suprafaţă de 1257 mp.
II. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
   “Art. 21 – (1) Se aprobă includerea în programul pilot “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” conform H.G. nr. 1.237/2008 a unui număr de 15 unităţi locative ce se vor amplasa pe terenul evidenţiat la art. 2.
(2) Terenul evidenţiat la art. 2 se transmite în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei, în vederea realizării investiţiei “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”, conform H.G. nr. 1.237/2008, în Municipiul Sfântu Gheorghe.
    ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Compartimentul Patrimoniu, respectiv Biroul de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
       Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină