Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  255/2017

privind aprobarea încheierii actelor adiționale la Contractul cadru de Admninistrare
 nr. 49.592/01.10.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț

și Antreprenoriat, prin Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperație Brașov și Covimm Consulting S.R.L. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.091/17.08.2017 al Direcției Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, respectiv, Ordinul nr. 17/2017 al Ministerului Pentru mediul de Afaceri, Comerț și Anteprenoriat privind Normele de aplicare a Legii nr.102/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1/2017 la Contractul – cadru de Administrare nr. 49.592/01.10.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Anteprenoriat, succesor în drepturi al Ministerului Economiei, parte în Contractul de administrare, prin Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperație Brașov și Covimm Consulting S.R.L. Sfântu Gheorghe, conform proiectului actului adițional, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2/2017 la Contractul de administrare nr. 49.592/01.10.2011, conform proiectului actului adițional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea Actelor adiționale nr. 1 și nr. 2 se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu punerea în executare a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád-András, respectiv Direcția Patrimoniu, Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 august 2017.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                    Toth-Birtan Csaba                                                                        Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                 Morar Edith


Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină