Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  301/2017

privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea
Asociaţiei ”GAL SEPSI”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.235/2017 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 163361/20.09.2017 emisă de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei;
Având în vedere Acordul Direcţiei de Asistenţă Comunitară nr. 48969/2017 cu privire la înregistrarea sediului Asociaţiei ”GAL SEPSI”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei ”GAL SEPSI”, persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă.
ART. 2. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe, alături de Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România-Filiala Sfântu Gheorghe, Asociaţia de Promovare a Sănătăţii Mentale „Esely” Lelki Egeszsegvedo Egyesulet, Asociaţia Rromilor Amenkha, Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, Femild Bauinvest S.R.L., în calitate de membrii fondatori, la înfiinţarea Asociaţiei ”GAL SEPSI”;
ART. 3. - Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale.
ART. 4. - (1) Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei ”GAL SEPSI”, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrată.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local.
ART. 5. – Sediul Asociaţiei ”GAL SEPSI” va fi în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Váradi József, nr. 92A, jud. Covasna.
ART. 6. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 50 lei.
ART. 7. - Se desemnează ca reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei dl. viceprimar Tóth-Birtan Csaba.
ART. 8. - Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa de constituire a Asociaţiei ”GAL SEPSI”.
ART. 9. - Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a Asociaţiei, inclusiv pentru deschiderea contului în vederea constituirii patrimoniului iniţial, se desemnează Tóth-Birtan Csaba.
ART. 10. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnate la art. 7 şi 9.

Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2017.

              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                            Pârvan Rodica                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină