Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 89/2007
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. DF 5189 / 16.04.2007 al Direcţiei Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de  specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

  Având în vedere prevederile art. 16  alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2),art. 265 alin. (2), art. 267 alin. (1), (4), (7), (11), (12), (13), art. 268 alin. (1), (2), (3), (4), art. 270 alin. (4), art. 271 alin. (2) lit. a şi b, alin. (5), art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin. (2) şi (3), art. 282 alin. (1) şi (2), art. 283 alin. (1), (3), art. 286 alin. (1) şi (3), art. 286 alin. (6), art. 287  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În baza pct. 53 alin. (1), pct. 54, pct. 72 alin. (3),  pct. 146, pct. 155 alin. (1) lit. c, pct. 156 alin. (2), pct. 158, alin. (3) şi (4), pct. 163, alin. (2), pct. 169, pct. 180 alin. (1), pct. 185 alin. (1) şi (2), pct. 188 alin. (1) lit. a, pct. 192, pct. 221, pct. 222, pct. 224 alin. (1) şi (2), pct. 255 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.  - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2008, după cum urmează:

    (1) valorile impozabile precum şi nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2007 şi 2008 anexa nr. 1la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;

    (2) cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la   1%;

    (3) cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 10%;

   (4) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 3 %;       

  (5) cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la  3% fiind aplicată asupra tarifului de cazare practicat de unităţile de profil;

  (6) Numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este egal cu numărul zilelor de cazare;.

ART. 2. - (1) Bonificaţia pentru contribuabili persoane fizice şi juridice, prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

    a) în cazul impozitului  pe clădiri  la 10%;

    b) în cazul impozitului  pe teren la 10%;

    c) în  cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;

            (2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obilgaţii fiscale restante către bugetul local.

ART. 3. -    (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  se  aplică  în cazul impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice  în cota de  13%;

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

ART. 4. -    Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 31 ianuarie 2008, sub sancţiunile prevăzute de lege.

ART. 5. -   Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, se menţine delimitarea zonelor, aprobată prin Hotărârea Consiliul Local a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 230/2006.

ART. 6. - (1) Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice în condiţiile  art. 286 alin. (1) din Legea nr. 571/2003  privind  Codul fiscal, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

 (2) Se aprobă procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru pensionarii ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din pensie şi sunt mai mici decât salariul minim pe economie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

 (3) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice  care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

 (4) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

ART. 7. - (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate de către persoanele juridice care efectuează investiţii de peste 500.000 euro pe o perioadă de 5 ani inclusiv,  astfel după cum urmează:

a)     scutirea de impozit pe clădiri, de la data de întâi a lunii următoare finalizării clădirii;

b)      scutirea de impozit pe teren, de la data de întâi a lunii următoare eliberării autorizaţiei de construire;

(2) Procedura cuprinzând criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţiilor fiscale pentru persoanele juridice este prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

ART. 8. - Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2008.

ART. 10. -   Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Serviciului Economic Studii şi Programe, Biroului de Gospodărire Comunală, Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare, Oficiul de Avizări, Oficiul pentru Disciplina în Construcţii,  Oficiului Registrului Agricol, Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi a Direcţiei  Comunitară de Evidenţă a Persoanelor  din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                                       SECRETAR
                                                                                      Kulcsár Tünde

Anexa nr 1 la HCL 89/2007

Anexa nr 2 la HCL 89/2007

Anexa nr 3 la HCL 89/2007

Anexa nr 4 la HCL 89/2007

Anexa nr 5 la HCL 89/2007

Anexa nr 6 la HCL 89/2007

Anexa nr 7 la HCL 89/2007
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină