Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  299/2017

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al

sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată

din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.411/2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobare reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi c, alin. (4) lit. d şi e, şi alin. (5) lit. a şi b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiului Sântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea străzilor Bánki Dónáth şi Váradi József.
ART. 2. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2017 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Gospodărire Comunală şi Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 25 septembrie 2017.

   
                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                        Pârvan Rodica                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină