Sâmbătă, 6. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  280/2017
privind rectificarea bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2017

  
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.471/2017 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017 în sumă totală de 7.390.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 698.920 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 6.691.080 lei, împreună cu programul de investiții, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. -
Se aprobă rectificarea programelor de investiţii, conform anexelor nr. 2-4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. -
Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2017, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. -
Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. -
Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017, conform anexei nr. 7-8 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. -
Se aprobă rectificarea bugetului Casei de cultură „Kónya Ádám” finanțat din fonduri externe nerambursabile pe anul 2017, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. -
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 15 septembrie 2017.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                   Pârvan Rodica                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexe 1-9

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină