Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  261/2017

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de

administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor

sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.400/2017 al Direcţiei patrimoniu şi Direcţiei tehnice şi Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Protocolul de predare-primire nr. 2.673/11.05.2017 încheiat cu Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A.;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe,
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare şi ale Hotărârii a Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, c și d, alin. (3) lit. c și alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, a investiţiei „Sală de sport multifuncţională cu 3000 locuri – municipiul Sfântu Gheorghe”, şi totodată se declară de uz şi de interes public local, identificat potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor art.1, în condiţiile legii.
ART. 3. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat  - activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive – “Sala de sport multifuncţională cu 3000 locuri – municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă delegarea gestiunii a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe pentru activităţile de administrare şi exploatare a obiectivului „Sală de sport multifuncţională cu 3000 locuri – municipiul Sfântu Gheorghe”.
ART. 5. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe conform proiectului Actului adiţional nr. 3/2017, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se împuterniceste Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul adiţional nr. 3/2017 la  Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcţia Tehnică şi monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Consiliul de administrație al Sepsi Rekreatív S.A.

Sfântu Gheorghe, la 29 august 2017.                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                     Toth-Birtan Csaba                                                                         Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                      Morar Edith


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


        


            
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină