Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  242/2017

pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul
Grădiniţei cu Program Prelungit „Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată
 Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.679/2017 al Biroului pentru învăţământ, cultură, informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul conform nr. 6045/20.07.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 19 alin. (4) şi art. 27 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară respectiv prevederile H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
Având în vedere prevederile art. 19 lit. c și art. 24 alin. (1) din Ordinul nr. 5777/2016 al Ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
Având în vedere prevederie art. 16 alin. (1) din Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară, în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Napsugár” Sfântu Gheorghe arondată Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă înfiinţarea unui număr de 1 post didactic şi 2 posturi nedidactice, finanţate din bugetul local, în instituţia de educaţie timpurie antepreşcolară din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Napsugár” Sfântu Gheorghe arondată Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimar, Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iulie 2017.

                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                 Miklós Zoltán                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină