Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 88/2007
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 230/2006 privitoare la încadrarea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe zone şi categorii de folosinţă

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. RA. 1002/2007 al Oficiului Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Legea codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂREŞTE

 

ART. 1. -  Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 3 din H.C.L. nr. 230/2006 referitoare  la încadrarea terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe zone şi categorii de folosinţă, conform celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Direcţia Finanţe Publice Municipale,şi Oficiul Registrul Agricol din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        Bajcsi Tiberiu                                 SECRETAR

                                                                           Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 88/2007





<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină