Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  235/2017

privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe,

proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.098/2017 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal de negociere încheiat în 22.05.2017 între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numita Hirni Éva Ibolya, în calitate de proprietar al terenului evidenţiat în C.F. nr. 37123 Sfântu Gheorghe nr. cad. 37123, după parcurgerea procedurii prevăzută de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 109/10.05.2017 al terenului extravilan situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, întocmit de Evaluatorul autorizat Gáspár Kitti;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenului situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 37123 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 37123 în suprafaţă totală de 17.600 mp, proprietatea tabulară a numitei Hirni Éva Ibolya.
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al terenului descris la art. 1 este de 52.800 lei, fără TVA, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 109/10.05.2017, întocmit de Evaluatorul autorizat Gáspár Kitti, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu achitarea integrală a preţului imobilului.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Imobilul achiziţionat în condiţiile prezentei hotărâri, va fi întabulat în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi va fi destinat pentru construirea unor locuinţe sociale.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 27 iulie 2017.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                 Miklós Zoltán                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină