Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  233/2017

privind reglementarea regimului juridic a Blocului de locuinţe ANL - S+P+4E+M,

situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Stadionului nr. 20, bl. - 3S

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 39.765/2017 al Direcţiei Patrimoniului – Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului;
Având în vedere solicitarea Guvernului României nr. 8337/11.07.2008 şi adresele nr. 39070/16.10.2008, nr. 7284/17.05.2013, nr. 14505/06.08.2015 ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 879 din Codul civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă întabularea în proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului „teren de construcţie” în suprafaţă de 238 mp, înscris în CF nr. 28192 Municipiul Sfântu Gheorghe cu nr. cad 28192.
ART. 2. - Se aprobă apartamentarea blocului de locuinţe ANL-S+P+4E+M, situat în str. Stadionului nr. 20-3S, înscris în C.F. nr. 28192 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 28192-C1, în 13 unităţi individuale, conform Documentaţiei elaborată de Navexim S.A. şi al Referatului de admitere nr. 11.635/18.05.2017 emisă de OCPI Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a construcţiei bloc de locuinţe ANL-S+P+4E+M, situat în str. Stadionului nr. 20-3S, înscrisă în C.F. nr. 28192 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 39068—C1 - 13 unităţi individuale, confiorm anexei 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iulie 2017.

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                               Miklós Zoltán                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină