Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  223/2017

privind stabilirea cuantumului stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la

etapele județeană și interjudețeană/regională ale competițiilor școlare din sistemul de învăţământ

preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40128/2017 al Biroului pentru învăţământ, cultură, informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 5230/22.06.2017 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna către toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 7 din Normele metolodogice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premianți și unităților școlare de proveniență a premianților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele județeană și interjudețeană/regională ale competițiile școlare din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017, după cum urmează:
a) premiul I – 120 lei;
b) premiul II – 100 lei;
c) premiul III – 80 lei;
d) mențiune – 60 lei.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliile de administraţie ale instituţiilor şcolare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 iulie 2017.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                            Pârvan Rodica                                                              SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină