Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  221/2017

pentru modificarea și completarea HCL nr. 153/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis

pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.453/2017 al Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 448/2017 a Camerei de Comerț și Industrie Covasna înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 38.079/2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL nr. 153/2017, după cum urmează:
I. După Alineatul (9) al articolului 8 se introduc două alineate noi, alineatele (9^1) și (9^2) cu următorul cuprins:
„(9^1) Firmele care au depus în 2015 Bilanț prescurtat pentru microîntreprinderi vor calcula salariul mediu aferent anului 2015 pe baza datelor din situațiile financiare, după cum urmează: din Cheltuieli cu personalul-2015 (Contul de profit și pierdere-Formularul 2 rândul 4 coloana 2) vor scădea Cheltuieli privind asigurările și protecția socială-cont 645 la data de 31.12.2015 (Date informative-Formularul 30 cap. XVII Situația veniturilor și cheltuielilor rândul 244 coloana 2), iar suma rezultată o vor împărți cu Numărul mediu de salariați (Date informative-Formularul 30 cap. III Număr mediu de salariați rândul 24 coloana 2).
(9^2) Firmele care au depus în 2015 Bilanț prescurtat pentru întreprinderi mici vor calcula salariu mediu aferent anului 2015 pe baza datelor din situațiile financiare, după cum urmează: vor împărți Salarii și îndemnizații (Contul de profit și pierdere-Formularul 20 rândul 23 coloana 2) cu Numărul mediu de salariați (Date informative-Formularul 30 cap. III Număr mediu de salariați rândul 24 coloana 2).”
II. În Anexa nr. 1 la Cererea de Finanțare, textul din rubrica „Loc rezervat Direcției Finanțe Publice Municipale Sfântu Gheorghe va avea următorul cuprins:
„Prin semnarea acestui document certificăm faptul că datele din col. 2, 4, 8 și 9 sunt conforme cu evidențele noastre. De asemenea certificăm, că sunt îndeplinite prevederile art. 7 alin. (1) lit. d-f din Anexa la HCL 153/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Finanțe Publice Municipale, și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                          Miklós Zoltán                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină