Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  218/2017

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare

al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată
din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.338/2017 al Administratorului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I.    Anexa nr. 1 la hotărâre „Amplasamentele locurilor de parcare cu plată pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II.    Articolul 11 alineatul (7) din Regulament va avea următorul cuprins:
„Abonamentul/permisul este valabil numai pentru vehiculul/autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament/permis, cu următoarele excepţii:
- vehiculul/autovehiculul face obiectul unui contract de leasing financiar la care transferul dreptului de proprietate se realizează în perioada valabilităţii abonamentului,
- vehiculul/autovehiculul a fost dobândit prin cumpărare, donaţie, moştenire, iar transferul de proprietate are loc până la data eliberării permisului de parcare şi luarea în evidenţa serviciului de înmatriculare, iar atribuirea noului număr de înmatriculare se realizează în perioada valabilităţii abonamentului.”
III. La articolul 11 din Regulament, după alineatul (8) se va introduce un nou alineat, alineatul (9) cu următorul cuprins:
„(9) În situaţia înstrăinării vehiculului/autovehiculului, şi a dobândirii unui nou vehicul/autovehicul, proprietarul acestuia are dreptul de a obţine transcrierea permisului de parcare valabil, prin depunerea unei cereri de transcriere a permisului de parcare la Direcţia Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. La cerere se vor ataşa documentele doveditoare”.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia de Gosporărire Comunală şi Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2017.
   

                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                  Miklós Zoltán                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină