Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  212/2017

privind încheierea unui contract de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Sárpilis - UngariaConsiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 26709/11.05.2017, înaintată de reprezentantul sătesc a localităţii Chilieni;
Având în vedere Declaraţia de acceptare a primarului localităţii Sárpilis, Ungaria înregistrat la Primăria mun. Sfântu Gheorghe sub nr. 36000/28.06.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al mun. Sfântu Gheorghe nr. 38/1999 cu privire la încheierea unei convenţii de colaborare;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36148/28.06.2017 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi localitatea înfrăţită comuna Sárpilis, jud. Tolna – Ungaria, în vederea ridicării a unei porţi secuieşti pe teritoriul administrativ al comunei Sárpilis, în condiţiile proiectului contractului de cooperare, anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu semnarea contracului de cooperare se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 iunie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                              Magyarosi Imola-Piroska                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină