Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  210/2017

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile

de concurs ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.440/20.06.2016 al Biroului pentru Învăţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru învățământ, cultură și știință a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 5045/16.06.2017 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 33857/16.06.2017;
În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat pint Orinul Ministrului Educației Naționale nr. 3969/2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se desemnează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct ale următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe:
a.    Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe – funcția de director;
b.    Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe – 1 funcție de director adjunct;
c.    Liceul de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe – 1 funcție de director adjunct;
d.    Liceul Tehnologic ”Economic Administrativ Berde Áron” Sfântu Gheorghe – funcția de director;
e.    Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe – 1 funcție de director adjunct;
f.    Școala Gimnazială ”Váradi József” Sfântu Gheorghe – 1 funcție de director adjunct;
g.    Școala Gimnazială ”Ady Endre” Sfântu Gheorghe – 1 funcție de director adjunct;
h.    Școala Gimnazială ”Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe – funcția de director.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar, precum și Biroul pentru Învăţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 iunie 2017.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                   Magyarosi Imola-Piroska                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină