Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  208/2017

privind modificarea Antemăsurătorii lucrărilor silvice, aprobate prin H.C.L. nr. 370/2016 și

defalcarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a

municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34067/19.06.2017 al Compartimentului păduri, pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgó, cu modificările şi completările ulterioare;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2017, elaborat de S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L., conform Amenajamentului silvic;
Având în vedere Procesul verbal de negociere nr. 34565/21.06.2017, privind valoarea lucrărilor silvice, la capitolul ”Alte lucrări” poziția ”Paza material lemnos fasonat la drum auto după 30 de zile”, conform amenajamentului în vigoare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/ 2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Antemăsurătorii și valorii lucrărilor silvice efectuate de Ocolul Silvic Hatod SRL aprobată prin HCL nr. 370/2016, după cum urmează:
I. La capitolul, „Alte lucrări” poziția „Pază material lemnos fasonat la drum auto după 30 de zile”, va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. La capitolul „Lucrări de ajutorare a regenerării naturale/Pregătirea terenului pentru plantare”, poziția „Înlăturarea semințișului neutilizabil”, se va introduce diferența de suprafață rămasă neparcursă în anul 2016, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 29 iunie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                               Magyarosi Imola-Piroska                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină