Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  207/2017

privind modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor

câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.795/2017 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată cu Legea nr. 9/2008;
Având în vedere Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie;
Având în vedere Hotărâre nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Regulamentul privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 98/2017, după cum urmează:
„(1) Recensământul se va efectua în perioada 01 iulie – 31 iulie 2017 de către Comisia de recensământ organizată în echipe formate la nivelul Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, compuse din personal medical veterinar abilitat să efectueze operațiunea de microcipare, funcționari însărcinați cu înregistrarea datelor, angajați de operator, și personal delegat al Poliţiei Locale pentru asigurarea siguranței acțiunii și respectarea obligațiilor stabilite prin prezentul Regulament. În componența echipelor de recensământ pot fi cooptați voluntari ai ONG-urilor de protecția animalelor.”
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliul de administrație al Tega S.A. și Poliţia Locală Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 iunie 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                             Magyarosi Imola-Piroska                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină