Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  186/2017

privind vânzarea prin licitaţie publică al imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,

domeniu privat al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.721/2017 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 38/2017 privind vânzarea prin licitație publică al imobilului “Hotel Bodoc” și procesele verbale de constatare nr. 21.007/2017 și 24.339/2017;
Având în vedere Raportul de Evaluare nr. 5.596/2017, elaborat de Expertul Evaluator Autorizat A.N.E.V.A.R. ing. Mocanu Iulian;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (9), respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat a imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF nr. 33617 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 33617 teren în suprafaţă de 6161 m2 şi nr. cad. 33617-C1 construcţie din anii 1971-1972 din beton, cu lift, fără C.P.E., cu suprafața construită la sol de 2151 m2.
ART. 2. - Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei la suma de 900.000 euro, fără TVA.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 5. – Se constituie Comisia de Evaluare a ofertelor, în următoarea componență nominală: Președinte: Toth-Birtan Csaba, viceprimar;
Membri: - Hengán Hajnal, director executiv;
         - Debreczeni László, consilier local;
         - Miklós Zoltán, consilier local;
         - Bálint Iosif, consilier local.
Membri supleanți: - Kelemen Szilárd-Péter, consilier local;
-    Szép Miklós, șef birou.   
ART. 6. - Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András;
ART. 7. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                       Kondor Ágota                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină