Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  183/2017

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării
Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.098/2017 al directorului Complexului „Zathureczky Berta”;
Având în vedere cererea nr. 171/28.11.2016 a d-nei Mátyás Mária;
Având în vedere cererea nr. 476/02.05.2017 a d-nei Papp Mária;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Începând cu 01.06.2017, se aprobă contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor vârstnice cuprinse în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă.
ART. 2. - Diferența până la acoperirea valorii integrale a costului mediu lunar de întreținere va fi suportat din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Complexul „Zathureczky Berta”.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                            Kondor Ágota                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină