Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  182/2017

privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane

în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu GheorgheConsiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.855/17.05.2017 al Direcţiei Urbanism, Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 24.986/03.05.2017, înaintată de Capitaly Taxi S.R.L., prin care prezintă nota de fundamentare privind stabilirea tarifului maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi și a adresei nr. 27.962/17.05.2017 a Asociației Taximetriștilor particulari „Șugaș”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
În conformitate cu prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru servicii de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. – Se aprobă tariful de distanţă maximal practicat pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, la valoarea de 2,80 RON cu TVA inclus.
ART. 2. – Nivelul tarifului de distanţă practicat de transportatorii autorizaţi nu poate depăşi tariful de distanţă maximal, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                       Kondor Ágota                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină