Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  180/2017

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat în Benedekmező,

poprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea Asociaţiei „Asociația Vadon“Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară: 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.667/16.05.2017 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 26.860/12.05.2017 a Asociaţiei „Asociația Vadon”;
Având în vedere Contractul-cadru de asociere nr. 35.408/21.07.2014, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociația Vadon“, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 693 alin. (1) şi (2) din Noul Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;             
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă constituirea în favoarea Asociaţiei „Asociația Vadon” a unui drept real de superficie, asupra terenului identificat în CF. nr. 26451 Ilieni sub nr. cad. 26451, situat în trupul „Benedekmező”, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea construirii a unui manej acoperit.
(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul convenţiei de superficie, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Cu semnarea contractului de superficie se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
       
Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                      Kondor Ágota                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină