Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  165/2017

pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.235/2016 încheiat cu reprezentanții

municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor MULTI-TRANS S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.871/12.05.2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 166/2016 privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 29 şi art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2038 din Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractului de mandat nr. 52235/2016 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnii Miklós Zoltán şi Cochior Andrei, reprezentanţii municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2017, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea Actului adiţional nr. 1/2017 la Contractul de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţii Adunării Generale a Acţionarilor MULTI-TRANS S.A. precum şi Biroul Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                               Kondor Ágota                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină