Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  158/2017

privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile situate
în str. Stadionului nr. 22 şi nr. 24 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară
din municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.725/2017 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă întabularea în proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor identificate în CF 26234 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 26234 în suprafaţă de 350 mp. şi CF 26229 Sfântu Gheorghe nr. cad. 26229, în suprafaţă de 350 mp.
ART. 2. – Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilelor identificate în CF 26234 Sfântu Gheorghe nr. cad. 26234 - teren şi nr. cad. 26234-C1 – Bloc de locuinţă socială P+3E și CF 26229 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 26229 - teren şi nr. cad. 26229-C1 – Bloc de locuinţă socială P+3E.
ART. 3. - Se aprobă apartamentarea construcţiei identificată în CF 26229 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 26229-C1, în 16 unităţii individuale, conform documentaţiei cadastrale elaborată de Navexim S.A., anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă apartamentarea construcţiei identificată în CF 26234 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 26234-C1, în 16 unităţii individuale, conform documentaţiei cadastrale elaborată de Navexim S.A., anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 5. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilelor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19.
ART. 6. - Se aprobă proiectul contractului de administrare, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi comletările ulterioare, se va modifica în sensul prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
ART. 8. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                        Kodor Ágota                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină