Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  157/2017

privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în

str. Lázár Mihály nr. 3 către numiţi Nagy Zsolt, Nagy Krisztina, Nagy Ştefan şi Nagy Iudita

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.215/2017 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa 23.647/2017 formulată de Nagy Krisztina prin care îşi manifestă interesul privind cumpărarea a terenului situat în str. Lázár Mihaly nr. 3;
Având în vedere Raportul de Evaluare a terenului intravilan situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lázár Mihaly nr. 3, întocmit de Evaluator Autorizat Kuna Adriene;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3/2017, Hotărâre prealabilă referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9 și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995;
În baza prevedeilor art. 123 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările uleterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c. şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, prin vânzare directă, asupra terenului proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF 34430 Sfântu Gheorghe, nr. top. 64/4/2/b, curţi construcţii în suprafaţă de 281 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lázár Mihály nr. 3, către numiţi Nagy Zsolt, Nagy Krisztina, Nagy Ştefan şi Nagy Iudita, proprietarii construcţiei casă de cărămidă cu nr. cad. C1 top. 64/4/2/b-C1 şi garaj din lemn neîntabulat.
ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al terenului reprezintă echivalentul în lei a 21.000 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Kuna Adrene.
(2) Plata se va face în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri cumpărătorului, în lei la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R în ziua plăţii.
ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în faţa Notarului Public, se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică și Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.
                  
                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                           Kondor Ágota                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină