Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  156/2017

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate

privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Podului nr. 1Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.069/2017 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 26.312/10.05.2017 formulată de către Szorádi Csaba, prin care îşi manifestă interesul pentru achiziţionarea terenului din str. Podului nr. 1, în suprafaţă de 225 mp;
Având în vedere Raportul de evaluare a terenului intravilan siutat în str. Podului nr. 1 elaborat de Evaluatorul Autorizat Kuna Adriene privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (9), respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat a terenului intravilan, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1, identificat în CF nr. 37828 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 37828, în suprafaţă de 225 mp
ART. 2. - (1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei la suma de 7200 euro, fără TVA, valoare rezultată din Raportul de evaluare, elaborat de Evaluatorul Autorizat Kuna Adriene, plătibil în lei la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R. la data licitaţiei.
(2) Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 292/2015 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Podului nr. 1, se abrogă.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe la 25 mai 2017.

                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                                     Kondor Ágota                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină