Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 80/2007
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 mai 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 2764/2007 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe;

             Luând în considerare Referatul nr. Ec 28/2007 înaintat de şeful Serviciului Economic;

Văzând Referatul nr. 678/2007 înaintat de şeful Seviciului Patrimoniu Propriu;

Considerând Referatul nr. 300/2007 înaintat de directorul executiv;

            Având în vedere Referatele nr. 883/2007 şi 1810/2007 înaintate de directorul Direcţiei Finanţelor Publice;

Văzând Referatul nr. 1676/2007 înaintat de D-na Mihály Judit din cadrul Compartimentului de Audit Intern;

În baza Avizului favorabil al A.N.F.P. nr. 1015767/2007, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu 1 mai 2007;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturilor omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 mai 2007, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.

            ART. 2. D-ul Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.

            ART. 3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 23 aprilie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ

       Albert Ildikó Anikó                                                     SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină